Criterii de acordare a burselor sociale pe anul şcolar 2019-2020 şi actele necesare

Bursa socială elevi, an şcolar 2019-2020: criterii de acordare

Bursa socială 2019 se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursa de ajutor social 2019 se acordă la începutul anului şcolar şi este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Bursa socială 2019 se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

– elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

  1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 631 de lei (salariul minim net pe economie este de 1263 lei)
  2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

– elevi orfani de ambii părinți

– elevi bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,

– elevi infectaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA

– elevi care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor

Acordarea burselor sociale 2019 din motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

– elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu

Bursa socială elevi 2019.

Acte necesare

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de familia respectivă.

Sunt incluse: veniturile din drepturile salariale, veniturile care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii.

Actele necesare pentru obținerea bursei sociale în anul școlar 2019-2020:

– cerere de la secretariatul unității de învățământ la care învață elevul

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei

– copii acte de identitate (ambii părinţi, unde e cazul)

– adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2018 până în august 2019, inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul

– adeverinţă şomaj pe ultimele 12 luni

– adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni

– talon alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original

– cupoane pensie, unde e cazul, în original

– orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri

– copii certificate de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere

– adeverinţe de venit (pentru lunile din anul 2018 și pentru lunile din anul 2019) de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din septembrie 2018 – august 2019 ( pentru ambii părinţi)

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Data limită pentru depunerea actelor în anul școlar 2019-2020 este 30 septembrie.

Bursa socială ocazională 2019 pentru elevi

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

La fel ca la acordarea bursei sociale 2019, acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.

Astfel, se iau în calcul: veniturile din drepturile salariale, veniturile care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii.

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevi, în următoarele situaţii:

– elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;

– absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

– elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Print Friendly, PDF & Email
5.515