Depunerea dosarelor de înscriere la liceu pentru candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 13 iulie – 20 iulie 2020, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic sau online.

Candidaţii care în perioada 13-20 iulie 2020 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020, se face în perioada 13 – 20 iulie 2020, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 15:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 13 iulie 2020.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa [email protected], documente scanate în format .pdf ( nu fotografiate!). În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

  • cererea de înscriere (formular tipizat);
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; cartea de identitate a unuia dintre părinţi;
  • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
  • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
  • fișa medicală.

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

În cazul transmiterii prin poștă sau prin e-mail a dosarului, expeditorul va trimite o declarație din care să rezulte calitatea acestuia față de elev (părinte/ reprezentant legal) semnată olograf și scanată, însoțită dacă este cazul de documentul justificativ.

 

Print Friendly, PDF & Email
4.114